Λ 
 < 
 > 
45
af
89
© Finn J 1994
I foråret 1994 begynder Signe at gå til optimistjollesejlads i Holbæk Sejlklub. Børnene går til teoriaftener, inden de bliver sluppet løs på vandet.
© Finn J 1994