Λ 
 < 
 > 
2
af
66
© Finn J 1963
Mine første rigtige skiferier var med gymnasiet i Jämtland i juleferierne i alle tre gymnasieår: 1962, 1963 og 1964. De har også fået deres eget album, Julerejser til Jämtland.
Senere var jeg på skiferie med hotelovernatning i Norge i 1969, og på skicamping i Grønland i 1976 og 1979, samt på hytte-til-hytte skiferie i Lapland i 2001.