Λ 
 < 
 > 
5
af
84
Kristi Himmelfart på Anholt
Den 28. maj 1987 tager vi igen til Anholt, denne gang som turledere for en NFA-telttur med over 40 deltagere.
Her sidder Signe og gaber op som en anden fugleunge, mens gudmor Karen fodrer.
© FJ 1987