Λ 
 < 
 > 
1
af
35
© FJ
Der er et vældigt leben på havnen på Anholt da deltagerne i NFAs fjeldtræf ankommer den 1. juli 1989.
NFA = Natur- og Fjeldvandrerafdelingen i Dansk Vandrerlaug, nu Vandreforeningen Natur og Fjeld.