Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Holbækegnen > Tempelkrogen rundt > side 57 af 62
Som dette moderne kort viser, må jeg gå ad landevejen (som er uden fortov og cykelsti) for at komme til Ordrup. Så er der til gengæld sti over dæmningen til Ågerup (Fjordstien).
Fjordstien er ført ad eksisterende veje og ofte uden om skovene, hvilket gør den mindre attraktiv for naturelskere som undertegnede. Naturligvis vil skovejere ikke have folk til at rende rundt og forstyrre vildtet, medmindre de får en passende kompensation; men det har der slet ikke været penge til ved anlæggelsen af Fjordstien. Det samme gælder for discountstien Camønoen; men Øhavsstien er anderledes - der har man kunnet ekspropriere jord til anlæg af naturstier, og man har oprettet lejrpladser med arkitekt­tegnede sheltere.