Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 39 af 77
Horisonten anbragt midt i billedet virker som et brud på de vedtagne regler, men hvis man betragter overkanten af skyerne og vejsiderne som linier, lever det måske op til reglerne for Det gyldne snit.
Perspektivet er nogenlunde korrekt, men skyggerne falder da helt ved siden af, når man betænker at lyset kommer fra vinduet.

Perspektivfejlen skyldes at forsvindings­punkterne for de to vægge er ikke sammen­faldende, hvad de burde være, hvis væggene ellers er parallelle.