Λ 
 < 
 > 
13
af
99
Sejlerminder
© FJ 1961
Min klassekammerat Torben, som jeg roede i skydepram med, er selvfølgelig også jævnligt med ude at sejle i min nye båd.
Sejlerminder
© FJ 1961
Puk ved Grasten på Thurø, med Slotsalléen i baggrunden.