Λ 
 < 
 > 
3
af
99
Sejlerminder
© FJ 1995
Motorbåden er i en periode beliggende på denne plads i Lundekanalen i Svendborg, her fotograferet med andre både mange år senere.
Onkel Poul er strand­jæger og har en skyde­pram som slæbe­jolle, og jeg får lov til at ro småture i skyde­prammen, når vi er på tur i det syd­fynske øhav.
Sejlerminder
© FJ 2000