Λ 
 < 
 > 
83
af
85
Vi mødes med resten af fjeldtræffet på Gjendebu.
Hytten har hvert år et stort rykind af vandrere, der har gået over Besseggen. Den ses her i baggrunden - man kan lige ane stien, der kommer ned fra Veslefjell.
© FJ