Λ 
 < 
 > 
12
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Torsdag morgen den 24. juni pakker vi vores rygsække og begynder den anstrengende opstigning mod Russvatnet.
Her kan ses vores kort med ruten indtegnet.