Λ 
 < 
 > 
57
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Gjende med Besseggen i disen til venstre. Der går stier både over Besseggen og langs Gjende - dog ikke rundt langs næsset, men op gennem skoven.