Λ 
 < 
 > 
84
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Ved Hamnsanden flader terrænet ud, og vi finder et rart sted at telte med udsigt over søen, 6 km fra hvor bilen holder. Denne skovstrækning er Jotunheimens eneste. Der vokser græs, stormhat og enebær i skovbunden.