Λ 
 < 
 > 
31
af
102
Da jeg starter igen, går det over sne som har begravet stien og varderne, og et sted er pile­buskene først for nylig smeltet fri og er ved at springe ud. De har travlt, for vinteren står snart for døren igen - fæno­menet må skyldes ekstra­ordinært store sne­mængder sidste vinter.