Λ 
 < 
 > 
92
af
102
Mens vi sidder med aftens­maden sker underet plud­seligt: Solen bryder igennem tågen! Der opstår nogle helt utroligt smukke scenerier med skiftende belys­ninger af fossen, vand­tågen, elven, skoven og fjeldet - det er besæt­tende dejligt. Helt over­stadige nyder vi dette naturens skuespil, der varer hele aftenen til solen er vel nede. Min ven vil nu prøve fiske­lykken, men jeg vil sove og siger at han passende kan servere fangsten på pose­kanten i morgen tidlig.