Λ 
 < 
 > 
42
af
56
© ISJ 1989
© FJ 1991
Traditionerne i Lindholm Skovbørnehave tog vi op derhjemme. Næsten hver aften var det sådan, at jeg tog pigerne i bad, og imens havde eventyrnissen lavet et eventyr og lagt en bog frem, som vi skulle læse.