Λ 
 < 
 > 
1
af
29
© FJ 1958

Indledning

© FJ 1982
Ida og jeg prøver ikke fjeldvandring som børn, men vi oplever dog de norske fjelde: Jeg første gang som 11 årig på Astmahjemmet i Kongsberg, og Ida som 12-årig på en vandrerhjemsferie.
Fjeldvandring begynder vi først på som voksne - herover ses Ida som 25-årig i Jotunheimen. Da vi 5 år senere har vores to-årige barn med på fjeldet, er vi særdeles erfarne fjeldvandrere.