Λ 
 < 
 > 
13

af
61
© SJ 1949
Mine bedste legetøj i før­skole­alderen var sand­kassen, den trehjulede cykel, løbe­hjulet og gyngen - jeg kan stadig erindre mange af de lege vi brugte dem til. Her leger jeg som 3-årig i sandkassen sammen med Elsebeth, der boede to huse henne i nummer 10.
Samme år fik vi gravet ud til centralfyr, og til min store fortrydelse inddrog murerne min sandkasse til at blande mørtel i - den havde fast bund af kalksandsten. Det krævede megen trøst at overbevise mig om, at jeg nok skulle få min sandkasse igen.