Λ 
 < 
 > 
1
af
49
I 1940'erne var feriemulighederne for almindelige mennesker meget begrænsede, pengene var små og der var mangel på alting. En sommerlejr var dog dengang som nu en overkommelig mulighed for de fleste og gav gode ferieoplevelser i smuk natur med hyggeligt samvær for både børn og voksne. Et eksempel på en sådan lejr er Experimenterende Danske Radioamatørers sommerlejr i 1947, hvor min far var medarrangør, og jeg deltog, uden at jeg dog kan huske det.