Λ 
 < 
 > 
2
af
49
© Sigvald Johannessen
Selvom temaet for EDRs lejr var amatørradio, som er noget med teknik og derfor en mandesport, var der alligevel kvinder og børn med på lejren. Jeg står her til venstre, 16 måneder gammel. Lejren er mere indgående beskrevet i min krønike.