Λ 
 < 
 > 
10
af
49
© Finn J
© Finn J
Børnene bader, leger i sandet og læser højt for hinanden.
Der er flere billeder fra fjeldtræffet i albummet Fjeldtræf på Anholt.