Λ 
 < 
 > 
35
af
49
© Ida J
Mange aktiviteter handler om det man kan finde i naturen på Nekselø. Her forklarer Arn noget om en sommerfugl, som børnene har fanget. Arn er Signes kæreste og senere ægtemand.