Λ 
 < 
 > 
54
af
67
© Finn J 1962
Vi legede ofte ved stigbordet her, der leverede vand til den øverste mølledam. Ispanseret på jorden skyldtes at forbindelses­røret var utæt - det var det altid.