Λ 
 < 
 > 
26
af
89
© Finn J 1992
© Finn J 1992
I 1992 får Signe og Maja også prøvet at sejle vikingeskib. De er med på en tur i den uge, hvor jeg deltager i en testsejlads med vikingeskibet Helge Ask.