Λ 
 < 
 > 
27
af
89
© Finn J 1992
Maja på stranden ved lejrskolen Roar, hvor Helge ligger for anker.
Året efter er børnene med på vikingeudstillingen, hvor Helge står opstillet foran Nationalmuseet.
© Finn J 1993