Λ 
 < 
 > 
50
af
84
© FJ 1992
Efter middagen går vi en tur i skoven. Sneen anfægter dem heller ikke, men de blev jo også vant til meget sne i teltlejren i Finse sidste sommer.