Λ 
 < 
 > 
28
af
99
Sejlerminder
© FJ 1962
Min far i Puk i frisk vind ud for Strandhuse.
Dette er det eneste billede jeg har fra vores sejlture i 1962. Denne sommer tager jeg mellemskoleeksamen på Nordre Skole, jeg holder sommerferie hos min fætter i Århus, tager på bilferie med mine forældre og efter sommerferien starter jeg i 1. g på Svendborg Statsgymnasium.