Λ 
 < 
 > 
18
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Jotunheim 76
© FJ
Finn er ikke til at kende igen, efter at han har lagt vildmandsskægget.


Birte er måske nok lille og spinkel, men hun lader sig ikke afskrække af en tung rygsæk.