Λ 
 < 
 > 
28
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Vi telter nær søbredden på Blåtjønnodden efter at have gået 12 km med 400 m op og 180 m ned igen. Det pyramidelignende fjeld for enden af søen er Gloptinden.