Λ 
 < 
 > 
9
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Finn har fået ny kasket - han plejer ellers at gå med "drejerbøren", den han bruger, når han drejer krumtappe på B&Ws Motorfabrik.