Λ 
 < 
 > 
8
af
102
Vel forbi Ustetind finder jeg en hyggelig teltplads i læ ved en lille sø. Næste morgen er det 5°C og regn og rusk. Jeg starter med at varme babygrød indendørs med stormkøkkenet mellem benene, for pladsen er trang, men teltet er tæt og let, det er det vigtigste.
Teltet opslået nær Skjerjavatnet