Λ 
 < 
 > 
3
af
89
© Finn J 1958
Jeg havde stor fornøjelse af roturene i skydeprammen - en letroet båd for et barn. Dette billede har jeg som 12-årig taget fra skydeprammen ved Drejø.

© Finn J 1960
Jeg roede også i onkel Pouls skydepram ved Svendborg, først sammen med min far, senere alene eller sammen med en skolekammerat. Her ses min kammerat Torben på Skansen på Tåsinge med Koøen i baggrunden, taget på en rotur på Svendborg Sund i 1960.
Det var nu blevet mit store ønske at få min egen båd, så jeg sparede op og ønskede mig penge til min konfirmation det efterår, for at kunne købe en båd.