Λ 
 < 
 > 
1
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Jotunheim 76
© FJ
Det er tirsdag den 22. juni 1976 på Oslobåden. Jeg skal på fjeldtur i Norge med Birte, Inge og Finn, som jeg kender fra tre forskellige grønlandsture, i hhv. 1975, 1976 og 1974. Birte og Finn kender hinanden fra bl.a. en tur på Söderåsen, men det er første gang at Inge møder de to.
På Oslobåden laver vi vigtig turplanlægning: Vi prøvesmager kioskens forskellige chokolader, og desuden beslutter vi os for hvor vi skal hen. Ved hjælp af et bilkort over Norge finder vi ud af, at Jotunheimen må være det rigtige sted for en vandretur. Så mangler vi bare i Oslo at købe et detailkort og et telt, som Finn har lovet at købe til en kammerat, og som vi skal bruge på turen. Efter Qatannguts hæmningsløse planlægningsræs går vi nu ind for just-in-time turplanlægning.
Når jeg sådan trommer vennerne sammen til en improviseret fjeldtur, har det noget at gøre med at jeg meget snart skal udstationeres ved Royal Greenwich Observatory i Sussex, England. Det skal dog vise sig, at jeg slet ikke mister kontakten med det gamle land: I de knap to år udstationeringen varer, udstår jeg ensomheden ved en intensiv brevveksling med mine danske venner, jeg tager på en lang fjeldvandring med Finn i Grønland, og desuden får jeg besøg af Inge, Birte, Vibeke, Tove, Lisbeth og Jette.